16/9/08

Novidades na selectividade

O grupo de traballo acordou para o curso 2008-2009 fixar o seguinte programa para as probas de selectividade:
1. TEXTOS: Manter os mesmos autores, Eutropio e Fedro, para o próximo curso e o mesmo sistema en canto a extensión, dificultade e pregunta gramatical.

2. LITERATURA: Incluír un tema máis no programa de literatura para que poida entrar o teatro latino e que quedará fixado co seguinte título: O teatro latino: Plauto

3. MUNDO CLÁSICO:
A) Eliminar a cuestión sobre o mundo clásico que se viña plantexando sobre arqueoloxía, historia… e substituíla por unha lectura como se determina a continuación.
B) O número de aforismos ou frases latinas será de 150, calculados 50 por trimestre, entre os máis habituais nos libros de bacharelato.
C) O número de topónimos será de 75, calculados 25 por trimestre, incluíndo tan só topónimos de orixe latina de entre a toponimia hispana
D) Como lecturas propóñense textos que se correspondan cos temas de literatura a estudar:

a) Épica: Ovidio, Apolo e Dafne (Ovidio, Metamorfosis, I, 452-567) Píramo e Tisbe (Ovidio, Metamorfosis, IV, 55-166) Orfeo e Eurídice (Ovidio, Metamorfosis, X, 1-71)

b) Lírica: Catulo, Poemas de Catulo e Lesbia (Catulo, 51, 2, 86, 87, 109, 5, 7, 3, 85, 70, 8, 11) A orde reflicte unha secuencia nos sentimentos de Catulo

c) Historiografía: Livio A traxedia de Lucrecia (Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, I, 56,4-60)

d) Oratoria: Tácito, Discursos de Calgaco e Agrícola (Tácito, Agrícola, 30-32 e 33-34); Contexto, discursos e batalla: capítulos 29-38.
Texto bilingüehttp://antalya.uab.es/pcano/aulatin/methodos/cano2tablas.PDFEstudo retórico do discurso de Agrícolahttp://antalya.uab.es/pcano/aulatin/methodos/cano3agricola.PDF

e) Teatro: Dúas posibilidades:

1. Película Golfus de Roma, para abordar o estudo da comedia plautina a través da película, sobre a que existe abundante información na rede con cuestionarios para os alumnos, artigos, etc cf. http://cineymundoclasico.blogspot.comGuía didáctica de Golfus de Roma. Por Fernando Lillo Redonet.
Plauto y Golfus de Roma. Información sobre as relacións da película con Plauto e, ademais, algúns exercicios. Escrito por Pedro Luis Cano.

2. Lectura, en galego ou castelán, de Anfitrión
Recoméndase realizar un diálogo activo cos textos de forma que o lector responda diante do lido coa súa opinión persoal ou coa recreación literaria ou artística do seus contidos. A clase de lectura de textos debería ser dinámica con intercambio de experiencias mediante a lectura dramatizada e eventuais debates

O listado de topónimos e de aforismos para este curso esta en http://ciug.cesga.es/marcopaau.html

Como pode comprobarse as novidades están na modificación das listas de aforismos e topónimos, na inclusión do tema de Plauto nos temas de literatura latina e nunha breve escolma de lecturas.
O apartado de lecturas é o máis novedoso e pretende ofrecer textos breves e sobre todo atractivos a o alumnado de hoxe xa que ofrecen moitas posibilidades de traballo. Neste punto séguense os criterios de avaliación nº 4 e 6 do novo currículo de Latín II:

4. Realizar comentarios de textos traducidos, analizar as estruturas e trazos literarios deles e recoñecer o papel da literatura clásica nas literaturas occidentais.Con este criterio preténdese comprobar a identificación dos elementos esenciais dun texto literario, formais e de contido, e se se recoñecen os diversos xéneros polos seus trazos diferenciadores. O comentario versará sobre textos con sentido completo de diversos xéneros literarios e a súa comparación con textos da literatura posterior, especialmente a escrita en galego e castelán nos que sobrevivan trazos, temas ou tópicos da literatura latina.

6. Ler obras da literatura latina traducidas.Con este criterio preténdese que o alumnado capte a mensaxe contida na obra, as claves do xénero e o seu contexto histórico. Pode tratarse de obras completas, traducidas ou adaptadas ao nivel de bacharelato, ou ben de antoloxías dunha única ou varias autorías ou que se articulen ao redor de temas concretos. O que se busca fundamentalmente é potenciar o hábito de lectura con textos atractivos para o alumnado.

Os textos de Catulo, na miña opinión de lectura imprescindible nun curso de Latín II, podense por en relación coa tradición clásica que xeraron. Na rede está o meu artigo Presencia de Catulo y Tibulo en la poesía gallega del siglo XX que pode ser útil.

Os de Ovidio teñen abundante tradición clásica en galego e castelán e sobre todo iconográfica que pode completar a súa lectura.

A traxedia de Lucrecia ten tamén representacións iconográficas e resulta unha lectura entretida.

Os discursos de Tácito, moi pouco coñecidos, resultan sorprendentes e actuales no seu análise do imperialismo romano e a romanización, ademáis de ser excelentes pezas oratorias.

En Plauto ofrécense dúas posibilidades coa novidade de poder traballar coa película Golfus de Roma.

Penso que as novidades non son difíciles de seguir e poden contribuir a facer a mateira máis atractiva.

No hay comentarios: